INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Przemkowie 

przy ul. Dworcowa 7, reprezentowany przez Dyrektora.

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie jest Pani Iga Maluszycka 

(e-mail: iod@przemkow.pl) ,tel. 768320478)


Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji zadań statutowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

- na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) oraz e) RODO oraz, art.9 ust. 2 lit. b) oraz g) ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO

1.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji zadań o których mowa w pkt. 3 powyżej.

3.    Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.