UCHWAŁA NR XXX/146/17
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy
Przemków


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2015 r., poz. 2126 ze zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków w następujących wysokościach:
1) opłata za miejsce pochowania zwłok w grobach ziemnych na okres 20 lat:

a) grób ziemny mały dla dziecka - 100,00 zł,
b) grób ziemny duży - 140,00 zł,
c) grób rodzinny, w którym składane są trumny jedna na drugą - 130,00 zł;

2) jednorazowa opłata miejsca pod grób murowany - 350,00 zł;

3) opłata za przedłużenie miejsca w grobach ziemnych na następne 20 lat:

a) grób ziemny mały dla dziecka - 230,00 zł,
b) grób ziemny duży - 230,00 zł,
c) grób rodzinny, w którym składane są trumny jedna na drugą - 230,00 zł;

4) opłata za rezerwację miejsca na okres 20 lat:

a) grób ziemny mały dla dziecka - 230,00 zł,
b) grób ziemny duży - 230,00 zł,
c) grób rodzinny, w którym składane są trumny jedna na drugą - 230,00 zł;

5) opłata za rezerwację miejsca pod grób murowany - 350,00 zł;

6) opłaty związane z korzystaniem z kaplicy cmentarnej:

a) udostępnienie i korzystanie z kaplicy cmentarnej ? 120,00 zł,
b) przechowywanie zwłok w kaplicy cmentarnej (za 1 dobę) ? 80,00 zł;

7) pozostałe opłaty związane z korzystaniem z cmentarzy:

a) udostępnienie cmentarza w celu wykonania ekshumacji ? 80,00 zł,
b) każdorazowa opłata za wjazd na cmentarz dla pojazdów silnikowych ? 90,00 zł;

8) do opłat ustalonych powyżej doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej w ustawie o podatku od towarów i usług.


§ 2.

Traci moc uchwała nr XXIV/121/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy i miasta
Przemków.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Przemkowa oraz na
tablicach cmentarzy komunalnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie:
J. Matuszak

 

Załączniki:

 Pobierz uchwałę UCHWAŁA NR XXX/146/17 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków

Wstecz