Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków


Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarze komunalne wraz z ich urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na ich terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.


§ 1.

1. Cmentarze komunalne na terenie gminy Przemków stanowią mienie Gminy Przemków.

2. Adres siedziby biura Zarządcy ma być wskazany na tablicy ogłoszeń.

3. Dom pogrzebowy na cmentarzu przy ul. Kaczanowskiej w Przemkowie czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00. Czas otwarcia domu pogrzebowego może być wydłużony decyzją Zarządcy.

4. Formalności związane z opłatami miejsc, korzystaniem z terenu cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych itp., a także udzielanie informacji o miejscu pochowania załatwia biuro Zarządcy cmentarza.

5. Zarządca cmentarzy przyjmuje interesantów w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00.

§ 2.

1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach oraz w ich otoczeniu.

2. Przebywanie na terenie cmentarzy dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

§ 3.

Na terenie cmentarzy zabrania się:
a) przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania alkoholu i środków odurzających;
b) wprowadzania zwierząt;
c) wysypywania odpadów (wieńców, kwiatów, zniczy itp.) poza pojemniki do tego przeznaczone oraz gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich palenia;
d) używania radioodbiorników i innego sprzętu grającego;
e) jazdy na rowerze, wrotkach, deskorolkach itp.;
f) palenia ognisk;
g) niszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie cmentarzy i w Domu Pogrzebowym;
h) parkowania samochodów przed bramami cmentarnymi w sposób utrudniający lub uniemożliwiający wjazd na cmentarz;
i) dewastacji pól grzebalnych (w tym pomników), wycinania drzew i krzewów oraz ich niszczenie;
j) wyrzucania śmieci i poboru wody przez osoby prowadzące działalność gospodarczą przed terenem cmentarza przy ul. Kaczanowskiej w Przemkowie;
h) pozostawiania lub wrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych (ziemia) wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych. 

§ 4.

Na terenie cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:
a) wjazdu samochodów, pojazdów mechanicznych i ręcznych;
b) stawiania pomników, nagrobków;
c) brukowania grobu w obrębie grobu;
d) wwożenia sprzętu, materiałów budowlanych i ich składowania;
e) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
f) umieszczania ławek oraz obsadzania grobów krzewami;
g) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
h) umieszczania reklam, tablic informacyjnych, wizytówek na grobach itp. w obrębie cmentarzy i na ogrodzeniach.

§ 5.

Do Zarządcy cmentarzy należy:
a) utrzymanie porządku na terenie cmentarzy;
b) udostępnianie cmentarzy innym zakładom pogrzebowym;
c) nadzorowanie dokonywania pochówków z planem zagospodarowania, kontrolowanie i regulowanie wjazdów na cmentarze przez inne pojazdy, wskazanie miejsc na pochówki, nadzór nad przestrzeganiem przepisów;
d) utrzymanie w stałej czystości i właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym Domu Pogrzebowego w Przemkowie przy ul. Kaczanowskiej;
e) prowadzenie dokumentacji cmentarzy.

§ 6.

1. Uporządkowanie grobów i miejsc rezerwacji należy wyłącznie do osób opiekujących się grobem i miejscem.

2. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być umieszczane wyłącznie w obrębie grobu lub na nagrobkach (pomnikach, tablicach i płytach nagrobkowych)

3. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarzy przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia Zarządcy cmentarzy, w czasie minimum 24 godzin przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności.

4. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową jest zobowiązany do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.

§ 7.

1. Za korzystanie z cmentarzy zarządca pobiera opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków.

2. Opłatę za rezerwację wnosi się jednorazowo i dotycz ona okresu od momentu zapłaty rezerwacji pochówku.

3. Opłatę za miejsca grzebalne wnosi się jednorazowo na lat 20 lub na okres dłuższy.

4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

5. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 2, 3 grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912).

6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie oraz na tablicy informacyjnej w biurze zarządu cmentarza, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji (informacja winna być dostępna w okresie Świąt Wszystkich Świętych).

7. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

8. Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz w holu siedziby zarządcy cmentarza, a także na jego stronie internetowej.

9. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty (części opłaty 20 letniej).


§ 8.

1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zarządca cmentarza umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzach ze wskazaniem miejsca na grób ziemny następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do pochowania zwłok wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach,
w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

3. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

4. Pracownik cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków jest upoważniony do żądania udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnych do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także może żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub poświadczonego przez notariusza.

5. Przy wyznaczeniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz budowy grobu i nagrobka uwzględnia się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.


§ 9.

1. Zarządca prowadzi Dom Pogrzebowy na cmentarzu komunalnym przy ul. Kaczanowskiej w Przemkowie. Dom przeznaczony jest do przechowywania zwłok, odprawiania uroczystości pogrzebowych, a ponadto do wykonywania czynności administracyjnych.

2. Zarządca ma obowiązek całodobowego przyjmowania zwłok w oparciu o dokumenty określone w odrębnych przepisach. Dyżur po godzinach pracy i w dni wolne odbywa się pod telefonem.

§ 10.

Gmina Przemków oraz Zarządca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione na terenie cmentarza.


§ 11.

W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.


§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912).

 

Załączniki:

Pobierz uchwałę UCHWAŁA NR XXXVII/199/22 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/169/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków
 Pobierz uchwałę UCHWAŁA NR XXXVII/169/17 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków

 

Wstecz