Informacje bieżące

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie jako Zarządca informuje, że  od 21  czerwca 2022 udostępniona będzie odpłatnie  siłownia w budynku zaplecza sportowego na terenie obiektu sportowego "ZAMET" przy ul. Strzeleckiej  2 w Przemkowie.

Siłownia czynna będzie od wtorku do piątku w godz. 16.00-20.00

W poniedziałki od godz. 16.00 do 18.00

 Osoby zainteresowane nabyciem karnetu bądź opłacenia wejścia jednorazowego prosimy o kontakt tel. 768319462 lub e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 78/22 BURMISTRZA PRZEMKOWA

z dnia 1 czerwca 2022 r.

 

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z siłowni wewnętrznej i pomieszczeń zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Przemkowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178) oraz uchwały nr XLI/231/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej w Przemkowie zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z siłowni wewnętrznej i pomieszczeń zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Przemkowie ul. Strzelecka 2, w wysokości:

1) wejście jednorazowe: 10,00 zł;

2) karnet miesięczny imienny: 100,00 zł;

3) udostępnienie dla klubu sportowego Zamet za 1 miesiąc: 1.200,00 zł;

4) udostępnienie jednej szatni za dzień: 200,00 zł;

5) udostępnienie pokoju odpraw za dzień: 500,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Burmistrz:

Jerzy Szczupak

 

 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie jako Zarządca informuje, że w dniach od  1-20  czerwca 2022 od godz 16.00 do 20.00 udostępniona będzie nieodpłatnie  siłownia w budynku zaplecza sportowego na terenie obiektu sportowego "ZAMET" przy ul. Strzeleckiej  2 w Przemkowie.

Siłownia czynna będzie od wtorku do piątku.

W poniedziałki od godz. 18.00 do 20.00

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i skorzystania z siłowni.

Załącznik do uchwały Nr XLI/231/22

Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY UL. STRZELECKIEJ 2 W PRZEMKOWIE

1. Siłownia wewnętrzna zlokalizowana jest przy ul. Strzeleckiej 2 w budynku zaplecza sportowego, którego właścicielem jest Gmina Przemków.

2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni wewnętrznej poza wyznaczonymi godzinami.

3. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań
do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

4. Z siłowni mogą korzystać osoby:

1) które ukończyły 18 lat – samodzielnie

2) które ukończyły 16 lat - pod opieką pełnoletniej osoby

5. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące oraz opiekunowie osób ćwiczących niepełnoletnich.

6. Korzystający z siłowni wewnętrznej zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportu i niepowodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. W  szczególności zabrania się:

1) wchodzenia na siłownię w stroju i obuwiu innym niż czyste sportowe,

2) używania otwartego ognia,

3) spożywania jedzenia,

4) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

5) ustawiania i wieszania na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (torby, butelki),

6) noszenia biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenia ciała,

7) korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z jej przeznaczeniem,

8) gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,

7. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego
może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody opiekuna siłowni.

8. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, w tym odłożenia wyposażenia przenośnego na miejsce, z którego zostały pobrane.

9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan sprzętu. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy zgłaszać opiekunowi siłowni.

10. Na terenie siłowni nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych.

11. O wszelkich sytuacjach naruszenia regulaminu oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie zawiadomić opiekuna siłowni.

12. Osoby przebywające na terenie siłowni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

13. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać opiekunowi siłowni.

14. Uwagi i wnioski należy składać do zarządcy siłowni.