Deklaracja dostępności cyfrowej. Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mzgmprzemkow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 29.03.2021.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie dla strony mzgmprzemkow.pl  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: (https://wave.webaim.org/report#/mzgmprzemkow.pl ), z którego wynika, że:  Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania. Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji ?rozmiar tekstu? w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na ?tryb nocny?

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

 1. Dworcowa 7, 59-170 Przemków,

tel. 76-8319-462

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Gliszczyński
 • e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 768319462

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Przemkowa
 • Adres: Plac Wolności 25, 59-170 Przemków
 • E-mail: sekretariat @przemkow.pl
 • Telefon: +48 768319210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie mieści się w dwóch lokalizacjach:

a) 59-170 Przemków, ul. Dworcowa 7. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony ulicy Dworcowej. W budynku tym znajdują się działy Eksploatacyjno-Techniczny  i samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych, Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody,  wejście do biur jedynie za pomocą schodów.  Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika drogą telefoniczną bądź przez pracownika biura mieszczącego się na parterze . Przed wejściem do budynku, znajduje się plac umożliwiający  parkowanie samochodu  dla osób niepełnosprawnych.

b) 59-170 Przemków, ul. Długa 4. Wejście do Działu Finansowego z poziomu gruntu. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynkach brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.